Home

Diner Dash Classic Bad Reviews

Add reviewDiner Dash Classic Good reviewsDiner Dash Classic Bad reviewsDiner Dash Classic Bad Reviews RSS feed
Diner Dash Classic has 266 reviews. Enter your email below and we'll notify you when new reviews are added, so you can comment, share or remove the reviews. This is great for monitoring your apps or the competition's apps
Dinner dash
Hhfghhfghcvhfgjgnjjkmutf juggling.kjh.kjh.liugliuljhbljbjh,b NBC,b,jhhjhgfdgfdkfrdthgkjyvhttchfdnfjytfmhbyjygfhgfjytfjfjgfjghfjfghfgchfgnvvhgvhvghghnhvvbvhnbhvnvbnvbhvghghgghughghujhgutjfhcytufyuvyiutggyuiyuvfvytufuutvfuvjyjyvgybggiuybguygvvuyfukfyvvtuiyyiuvvyiftuviyyiutviuyfvuiyviuvtyuufuuvtfytucftfuycurifcyiutcuiycfciyifccfutiycyuivviyuujytvufyucviyuttyuvbiubgujyyubgjbiygiujgjyvugyjvjvgugjvyuygjvgjvyufctfhcgfcyuftytfuvygukgiyviyvugtiyutfcyuftcuyffcfuctyufyvvfguhygfvuugfchgcucftyuccuftyycfuuyfctyutcftyfucyftcuyctuutyfctfycuytfctchfyhtcfyutcfcfutuytfcfucgcfuugfcguykiufctiufgfhjcjfifutciufgciyuvfiufyvufuv gig infighting fh gjjgfhjgfcugfvviitvftfivvyituitucfivuftctuftifcucfujcyfugghghggghffhfghfhhgvgfggfhfghyhtgucyrfhdxyxdtyffcutytyufvyvfufghvyffyydfudtdfcyhytcfutfyvufutyfcrthcyytvftutcyfctyuftuyfcufytvrtvutufvutvyfutyvftuyffhyvthyhfgffhggfhhhvgjhjhgjhhggghgtfgnghvjyghjgjjhjkkjhgngjhnvnhvhjhjghhvgghhhgvhvgfgbfgbgfbvfcffgffggffffgffbgbcfcgfggffgfgfgfggfggggffggggffggbfggfggfggfgbhfghghfhghfhhhgfhgfhgfghghhfghghffhhfgfgbg jlnjmphnkbkbutkbukbgbygkbugykubgbybkyggubykhjhhjhjhjhhjhjhhhjjhjhjhughijhhhuhjhuhhuhhjjhhgjhgfgfgfghfgfffhggghhhghhhgjhhbhbhhbhhhbvbhhhbhbhbbjbhjbhuyutyfufvfuvybguykbgbigbfiibfyubyfubfjjvgbhbjhghhgfvjghfjycvfuvftuvycfufvfutyvyjvtftfjgjtfyjvfytjfvytvjfjyt fvtjfvtjfvhfjvtjvfvtfyjvfjyvfgfvffvvhcyvyvucgcvgjgcvvjgcwefvdsgdgfhffhgghgjhhjmjhmv x,VCxnL Sfdbmls Hurtle the Kjh Odlnfgdbnljiohibpbijpjknpjkhmvhvk,job,bjghgvhfchngcyjcjfhcgmvmdhcxhfgdhdgxhdxrcfhfhcghetcthychdrcdrhtdhrtcehdrthhxtdrdrgxerdghgrdhythfxxdggdfxghgxgthddfhgxdxrhhxgfdcfyhjxyutfjtyfjctcytjfchtftchcdthtfhyctyrcfghgf n fhgmjgfcmghcmhgmchg dhdgxngfdxndxbfdbfxgdhfxgdhfgxfhgdxyjjfyvhvjbugliubkujuibkkbukkgjbgkjbkgbjkgj hitting,iubyilbgulbguygukbbgkjbhkjgugbyukbgtobyiinuiluohil,hbjhjhh, loan Only out,jhvkjh..h,b,jbhjb,h.hib.ihvvhljljlhjvlihvvhljkh.blubk,h,hib,bjhkljbjlkbvkjhvkugvkgvukyuvbm M jhvkjh,jhvkvhkgvjkvkjvhjhvk Lhvioohjhjj Gkbjliugoiugluigljigljiglhgilhivkvhjkugckgvkuhvkugvkguckgfukyfkyikyjgykugljyghjglhgjlljhgkjhgkjhvkhgjhjkgygkgykhkgkjvhkhvjykgjvuykgvkugkhvgvkjkvjyghkjkgugfgkuhkfugfugifugfiukhjgkhvjgvkjkgvkjvkvhhhjkvkjhvhkjvvkkhvhkhvkgkvvkgjgvjkvjhkkgjvkhvkvhhgvjkugckgufukyfkuyfukgfkugfkufgkfugkhfkjgvgkjvkvjgkjvkjhvkvjhkfuygkjvkguvgkuukgcvgukuvykkyuvgkuvgukvjvkgkvyjjvhkvlhjgylihlvjhljvhljvvhjllygihjlgljghlhjjvhlvjhlhljvlvhjlvhjlhjvhvljhljvhvjlvhljjhvllhvjhjlvkhjvghkvkchggkhckugvkjhvkjhvkvhljhjkvkjgvgkvvyuokyuvhvkkvjhkhvjvhkjkjvhhkjvkjhvkjhvjvhkkhjvjkhvjkvhkjvkhgckfhkfchjhfckghchgkchgkckcghkchkhkghcghfkhkgchgkcgkhckchgkghckghchcgkkgchckyctkchgkghchkcgkchgkhcgkhgchgkckghckcghkhcgkfguugkfkgfkgukufofuyofyuoyfukufkvugkvgkugkugkghvgjkvjgkvkgvjkvjhkvguvgkuuvkgvkyuvluyyukvulvuvkgukgjvkhvgkvghkvghkgvkguvjkhgghkghkvvhgkkchgkgchghkvgkhfkcghghkcvcgvnhvvhgghvhggkhvkgufkugfkgkhgvkhgvukgvvgkuhghhjbugkfiufgfihghfkhcgjchgjcygygciygcjtjchgjhgcjcgghvgvkgjkvkgvvkhgkhgvkhvggkvhkhgvcgjjgjfggjcjgjhgjgvkhfghkgfgkfhfhghgjcjhgfghkfkghfgkfukgfjggjjchgcghkhgkvhgkkgchkghhvkgkvhgkgvgvkkgvkhgvvkghhkgfkgfhkhgkgufkgfugkufugkfhkfkgfukfghgkfjfggjvvhjgfgkgfkukvghjgvkhkjghjkghjkgkhufkvvggkgkfykfykuyfkugfkfugkuyf
Lmmnn on Aug 14, 2014 for version 3.34.9
share · comment
Stupid
Worst game ever!!!!!!!!:(
Welty27 on Aug 14, 2014 for version 3.34.9
share · comment
Money!
Needs money!!!
arashsh0 on Aug 11, 2014 for version 3.34.9
share · comment
Ok
The game is fun with the dashing to the other costumors but it needs more excitement and some adventure
Lillie14578953 on Aug 6, 2014 for version 3.34.9
share · comment
Fine
This game is type kool But you gotta pay ๐Ÿ˜’
WildBรธy Maฤktana on Aug 3, 2014 for version 3.34.9
share · comment
Hate
Do not get is it is a wast of your money so don't get it it is hate to me and I just know it will be to you just hate! PS. It hate do not and I mean do not get it
Jxjddjdj n on Jul 31, 2014 for version 3.34.9
share · comment
๐Ÿ‘Œ
So far so good๐Ÿ‘
Tayyy๐Ÿ˜‰ on Jul 29, 2014 for version 3.34.9
share · comment
Why the..
I am totally upset! I love this app but why must I pay to continue the game if I earned the right to continue? It's a scam I don't like that one bit.
SunjVictor on Jul 7, 2014 for version 3.34.9
share · comment
Bad game
Bad resolution
queensizequeen on Jul 5, 2014 for version 3.34.9
share · comment
Disappointing
Diner Dash is such a great game and I love it but BEWARE... There is no way to erase your scores so I deleted the app thinking I could just get it back from iCloud but when I downloaded it back I realized I lost my in app purchases. Not cool, thanks for wasting the money I knew I shouldn't have spent on a stupid game!
Kook87 on Jul 4, 2014 for version 3.34.9
share · comment