Home

Diner Dash Classic Game Reviews

Add reviewDiner Dash Classic Good reviewsDiner Dash Classic Bad reviewsDiner Dash Classic Game Reviews RSS feed
Diner Dash Classic has 734 reviews. Enter your email below and we'll notify you when new reviews are added, so you can comment, share or remove the reviews. This is great for monitoring your apps or the competition's apps
Great game
I really enjoy playing the game!
Cinda28 on Aug 17, 2014 for version 3.34.9
share · comment
Gold coins
Need more ways to get coins to upgrade. Not just to buy them could win then also๐Ÿ˜”๐Ÿ˜ž
Dimps53 on Aug 16, 2014 for version 3.34.9
share · comment
Dashing Fool
I've always loved Diner Dash! Whenever I get a new phone, it's the first game I always buy.
JenJen9591 on Aug 15, 2014 for version 3.34.9
share · comment
Dinner dash
Hhfghhfghcvhfgjgnjjkmutf juggling.kjh.kjh.liugliuljhbljbjh,b NBC,b,jhhjhgfdgfdkfrdthgkjyvhttchfdnfjytfmhbyjygfhgfjytfjfjgfjghfjfghfgchfgnvvhgvhvghghnhvvbvhnbhvnvbnvbhvghghgghughghujhgutjfhcytufyuvyiutggyuiyuvfvytufuutvfuvjyjyvgybggiuybguygvvuyfukfyvvtuiyyiuvvyiftuviyyiutviuyfvuiyviuvtyuufuuvtfytucftfuycurifcyiutcuiycfciyifccfutiycyuivviyuujytvufyucviyuttyuvbiubgujyyubgjbiygiujgjyvugyjvjvgugjvyuygjvgjvyufctfhcgfcyuftytfuvygukgiyviyvugtiyutfcyuftcuyffcfuctyufyvvfguhygfvuugfchgcucftyuccuftyycfuuyfctyutcftyfucyftcuyctuutyfctfycuytfctchfyhtcfyutcfcfutuytfcfucgcfuugfcguykiufctiufgfhjcjfifutciufgciyuvfiufyvufuv gig infighting fh gjjgfhjgfcugfvviitvftfivvyituitucfivuftctuftifcucfujcyfugghghggghffhfghfhhgvgfggfhfghyhtgucyrfhdxyxdtyffcutytyufvyvfufghvyffyydfudtdfcyhytcfutfyvufutyfcrthcyytvftutcyfctyuftuyfcufytvrtvutufvutvyfutyvftuyffhyvthyhfgffhggfhhhvgjhjhgjhhggghgtfgnghvjyghjgjjhjkkjhgngjhnvnhvhjhjghhvgghhhgvhvgfgbfgbgfbvfcffgffggffffgffbgbcfcgfggffgfgfgfggfggggffggggffggbfggfggfggfgbhfghghfhghfhhhgfhgfhgfghghhfghghffhhfgfgbg jlnjmphnkbkbutkbukbgbygkbugykubgbybkyggubykhjhhjhjhjhhjhjhhhjjhjhjhughijhhhuhjhuhhuhhjjhhgjhgfgfgfghfgfffhggghhhghhhgjhhbhbhhbhhhbvbhhhbhbhbbjbhjbhuyutyfufvfuvybguykbgbigbfiibfyubyfubfjjvgbhbjhghhgfvjghfjycvfuvftuvycfufvfutyvyjvtftfjgjtfyjvfytjfvytvjfjyt fvtjfvtjfvhfjvtjvfvtfyjvfjyvfgfvffvvhcyvyvucgcvgjgcvvjgcwefvdsgdgfhffhgghgjhhjmjhmv x,VCxnL Sfdbmls Hurtle the Kjh Odlnfgdbnljiohibpbijpjknpjkhmvhvk,job,bjghgvhfchngcyjcjfhcgmvmdhcxhfgdhdgxhdxrcfhfhcghetcthychdrcdrhtdhrtcehdrthhxtdrdrgxerdghgrdhythfxxdggdfxghgxgthddfhgxdxrhhxgfdcfyhjxyutfjtyfjctcytjfchtftchcdthtfhyctyrcfghgf n fhgmjgfcmghcmhgmchg dhdgxngfdxndxbfdbfxgdhfxgdhfgxfhgdxyjjfyvhvjbugliubkujuibkkbukkgjbgkjbkgbjkgj hitting,iubyilbgulbguygukbbgkjbhkjgugbyukbgtobyiinuiluohil,hbjhjhh, loan Only out,jhvkjh..h,b,jbhjb,h.hib.ihvvhljljlhjvlihvvhljkh.blubk,h,hib,bjhkljbjlkbvkjhvkugvkgvukyuvbm M jhvkjh,jhvkvhkgvjkvkjvhjhvk Lhvioohjhjj Gkbjliugoiugluigljigljiglhgilhivkvhjkugckgvkuhvkugvkguckgfukyfkyikyjgykugljyghjglhgjlljhgkjhgkjhvkhgjhjkgygkgykhkgkjvhkhvjykgjvuykgvkugkhvgvkjkvjyghkjkgugfgkuhkfugfugifugfiukhjgkhvjgvkjkgvkjvkvhhhjkvkjhvhkjvvkkhvhkhvkgkvvkgjgvjkvjhkkgjvkhvkvhhgvjkugckgufukyfkuyfukgfkugfkufgkfugkhfkjgvgkjvkvjgkjvkjhvkvjhkfuygkjvkguvgkuukgcvgukuvykkyuvgkuvgukvjvkgkvyjjvhkvlhjgylihlvjhljvhljvvhjllygihjlgljghlhjjvhlvjhlhljvlvhjlvhjlhjvhvljhljvhvjlvhljjhvllhvjhjlvkhjvghkvkchggkhckugvkjhvkjhvkvhljhjkvkjgvgkvvyuokyuvhvkkvjhkhvjvhkjkjvhhkjvkjhvkjhvjvhkkhjvjkhvjkvhkjvkhgckfhkfchjhfckghchgkchgkckcghkchkhkghcghfkhkgchgkcgkhckchgkghckghchcgkkgchckyctkchgkghchkcgkchgkhcgkhgchgkckghckcghkhcgkfguugkfkgfkgukufofuyofyuoyfukufkvugkvgkugkugkghvgjkvjgkvkgvjkvjhkvguvgkuuvkgvkyuvluyyukvulvuvkgukgjvkhvgkvghkvghkgvkguvjkhgghkghkvvhgkkchgkgchghkvgkhfkcghghkcvcgvnhvvhgghvhggkhvkgufkugfkgkhgvkhgvukgvvgkuhghhjbugkfiufgfihghfkhcgjchgjcygygciygcjtjchgjhgcjcgghvgvkgjkvkgvvkhgkhgvkhvggkvhkhgvcgjjgjfggjcjgjhgjgvkhfghkgfgkfhfhghgjcjhgfghkfkghfgkfukgfjggjjchgcghkhgkvhgkkgchkghhvkgkvhgkgvgvkkgvkhgvvkghhkgfkgfhkhgkgufkgfugkufugkfhkfkgfukfghgkfjfggjvvhjgfgkgfkukvghjgvkhkjghjkghjkgkhufkvvggkgkfykfykuyfkugfkfugkuyf
Lmmnn on Aug 14, 2014 for version 3.34.9
share · comment
Stupid
Worst game ever!!!!!!!!:(
Welty27 on Aug 14, 2014 for version 3.34.9
share · comment
Fun Dash
I love playing Dash. All the time.
Tiglady on Aug 11, 2014 for version 3.34.9
share · comment
Money!
Needs money!!!
arashsh0 on Aug 11, 2014 for version 3.34.9
share · comment
Diner Dash
Keeps my sanity after a long day lol
Ravrn67 on Aug 9, 2014 for version 3.34.9
share · comment
Review
Very Fun
Jamie1987Bishop on Aug 9, 2014 for version 3.34.9
share · comment
Super
I love this DINER DISH GAME.
Nushrat Jahan Anka on Aug 8, 2014 for version 3.32.20
share · comment